LYRIC

AGCARARAG DICA BAY-AN

Agcararag dica bay-an
Aramidem ti tunggal bigat
Badang ti Dios ti awagam
No trabaho ti inca rugian

Coro:
Tunggal aldaw (2x)
Agdawat dica liwayan
Ti Mannubbot (2x)
Denggem ti araraw

Uray pay no tengtengga’t aldaw
Nga aramidmon ti agdama
Uray pay no guman-ganatca
Ti agcararag lagipem coma

No aramidmon ti malpas
Maiwacaston ti rigat
Agyamanca dica agtactac
Iti Ama a managayat

No rabii dumteng kenca
Agdawatca iti Ama
Tapno salacnibannaca
Bayat ti inca panaginana

Added by

Administrator

SHARE

Your email address will not be published. Required fields are marked *

ADVERTISEMENT