LYRIC

AGRAGSACCA ITAN LUBONG

Agragsacca itan lubong
Ti arimon adtoy
Ket mangisagana ngarud
Saad a natan-oc (2x)
Saad, saad a natan-oc

Ari a nailangitan
Intay nga’d cantaan
Ti umaweng nga agcallingang
Timec nga agsacnap (2x)
Timec, timec nga agsacnap

Basol di agturay coma
Lunod a naiccat
Ta ti lubong bendicionam
Ti rag-o ken ayat (2x)
Ti rag-o, ti rag-o ken ayat

Ti lubong iturayanna
Suruten ti Ama
Ti dayaw ken lintegna
Ken ti paraburna (2x)
Ken ti, ken ti paraburna

Added by

Administrator

SHARE

Your email address will not be published. Required fields are marked *

ADVERTISEMENT