LYRIC

AMANGAN

Amangan a nagdackel ti ayatna
Iti Dios Apomi a Namarsua
Cadagiti tao a pinarsuana
Dina insina ti bendicionna

Ania ti panggidiat ti biag
Ti tao a di mangipangag
Agbalin a cas Judas
A mayaw-awan ti lawag

Coro:
Diac ngarud itan matucod
Ti dackel nga caasi ti Dios
Ta daytoy a kinakillo
Masupapacan ti kinadalus

Madama itan ti umaw-awis
Ti sursuro a mamitibit
Kitaenyo ta dicayto agladingit
Amangan no incayto maidalit

Agnanayon nga agwarwarnac
Ti ayat ti Dios puon ti imbag
Sica laeng ti puon ti babac
No dica italec ti ima ken panagayat

Gapuna nga nadalus ti imbatina
Cadagiti amin a parsua
Rebbengtayo a patien coma
Inggana’t biag nga awan inggana

Added by

Administrator

SHARE

Your email address will not be published. Required fields are marked *

ADVERTISEMENT