LYRIC

CALPASAN TI RIGAT

Calpasan ti rigat parabur magun-odan
Calpasan ti rigat lawagna’t maimatangan
Calpasan ti rigat carcararag masungbatan

Coro:
Ti ayatna caniac (2x) ket nagsagaba
Ti ayatna caniac (2x) natay sadiay cruz
O Apo mamatiac, agtalecac ken patpatgenca
Calpasan ti rigat ragsacton ti maisucat

Calpasan ti rigat innacton magtengan
Lugar a nadayag biag nga agnanayon
Ti innac magun-odan sadiay gloria ni Amac

Added by

Administrator

SHARE

Your email address will not be published. Required fields are marked *

ADVERTISEMENT