LYRIC

CAYARIGAN TI CAYO TI PANAGBIAG TI TAO

Bayat ti panagnac ditoy a biag
Ditoy lubong a nacaipasngayac
Tapno makitac ti lawag
Nga ayan ti ladingit ken ragsac

Coro:
Cayarigan ti cayo ti panagbiag ti tao
Adda dumteng a tiempo nga icuspil ti bagyo
Maregreg a bulong ken sabong
Ngem narigatton a maurnong

Nalidem ti innac masacbayan
No panunotco’t maiyaw-awan
Pusoc met ti maldaangan
Ayat ti Dios ti umay mangaywan

Itdem cadin caniac O Apo
Namnamac tapno tumubo
Ta innacto pay malasat
Sisiit dagiti zizanias

Added by

Administrator

SHARE

Your email address will not be published. Required fields are marked *

ADVERTISEMENT