LYRIC

CORAL

O dacayo nga annac ti langit a caraniagan
Nga adda ti coral a pacataracnan
Agpardascayo nga manungpal
Ti bilbilinco cadacayo nga ay-aywanan

Surutenyo ti dalan nga insuroc cadacayo
Dicay sumiasi isu’t pagnaanyo
Dicay agsisinusic ket agsisinnurocayo
Dicay agsisina ket agmaymaysacayo

Coro:
O annac incay agtungpal
Ti bilbilin nga innac inwayang
Dicay a gapaden ti pammati a parparawpaw
Agtalinaedcayo aginggana’t panungpalan

Ta ti pastor mailasinna ti timec ti carnerosna
Ammona ti dagup ken bilang ti dutdutna
Ammona ti rummuar ken umuneg ti coralna
A mapan ti ubbog ti sabali a paginuman

O dacayo nga annac laglagipenyo
Ti sao ni Cristo a mangisalacan
Ti magna ti sabali a dalan
Isu’t managan ti tulisan ken mannanacaw

Added by

Administrator

SHARE

Your email address will not be published. Required fields are marked *

ADVERTISEMENT