LYRIC

DAYAW TI APO

Ti sursuro ti Espiritismo
Paidalan ti Espiritu
Pacaammoan ti kinapudno
Dayaw ti Apo

Timudentay ti balacadna
Iti baon iti Dios Ama
Mangtaraon iti cararua
Dayaw ti Apo

Coro:
Dayaw ti Apo
Dayaw ti Apo
Mangliwliwa ti paraburna
Dayaw ti Apo

Ti evangelio ti bilegna
A mangdalus ti kinadamca
Panagmaymaysa ti awisna
Dayaw ti Apo

Mamatitay nga awan duadua
Ti Espiritu Manangliwliwa
Ket cunatay nga icancanta
Dayaw ti Apo

Added by

Administrator

SHARE

Your email address will not be published. Required fields are marked *

ADVERTISEMENT