LYRIC

DIA ESPIRITISTA

Naisangsangayan daytoy nga aldaw
A panangrambac ti Dia Espritista
Agragsactay ngarud ta casta’t maicari
A mayannurot a maipaugali

Coro:
Ditoy dadap a lugar intay ngarud rambacan
Ti Dia Espitista
Ta casta’t maiparbeng
Nga intay aramiden (3x)

Intay ngarud
A ditay agtactac, a ditayo agtactac
Nga umay mangrambac (2x)
Ti Dia Espiritista

Nasudi a nakem
Napudno nga ayat, ti napudno nga ayat
Isu’t rumbeng unay, ta isu’t rumbeng unay
Nga ibalangat ti tao

Added by

Administrator

SHARE

Your email address will not be published. Required fields are marked *

ADVERTISEMENT