LYRIC

DUNGDUNGWEN UNAY A CABSATMI

Dungdungwen unay a cabsatmi
Itan dimteng ti inca isisina
Cadacam nga patpatgen unay
Ken inginguten ditoy a biag

Panagyaman ti incam irucnoy
Ti ayatmo ken panagserbim
Cadacam a patpatgem unay
A pinanawam ditoy daga

Coro:
Lagipem ti Espiritu Santo
A badang ken salacnibmo
Dica lumdaang agna-anusca
Ta naggibusen ti rigrigatmo

Itan ragsajemon
Ta nalpasen ti missionmo
Dica panunuten
Toy lubong nga pagluluaan

Gloria ti Dios Apo
Ken ti Espiritu Santo
A mangbiag iti tao
Inton aldaw ti panagungar

Added by

Administrator

SHARE

Your email address will not be published. Required fields are marked *

ADVERTISEMENT