LYRIC

GAGANGAYNA NGAMIN

Cacabsatco a Cristiano
Agpatpatuloycayo
Papigsaenyo pammatiyo
Ta umayen ni Jesu-Cristo

Coro:
Dagiti rigirgatyo
Ket an-anusanyo
Ay (5x) gagangayna ngamin
Ay (13x) gagangayna ngamin

Itrabahoyo ketdi
Dayta nadiosan nga pammati
Pagimbagan ti umili
Tapno adudanto ti mapili

No dackel ti problemayo
Italecyo ken Jesu-Cristo
Ta paimbagennacayo
No la ket di mamaticayo

Cacabsatco a manursuro
Agpatpatuloycayo
Ta adda incari ni Cristo
Dacekl nga gungunayo

Added by

Administrator

SHARE

Your email address will not be published. Required fields are marked *

ADVERTISEMENT