LYRIC

IPARANGARANG TI GRACIA

Iparangarangtay ti gracia
Itan-ocdaca O Ama a Namarsua
Itan ta nagparangca
A raniag ti gloria

Gloriaca nga awan ti inggana
Ti Verbo ti Dios a Namarsua
Ti raniagmo awan inggana
A mangiturong cadagiti parsua

Dagiti pannacabalinmo
Nga isuda ti inyegmo
Paltiinganacam Apo
Iti napudno a pannacaammo

Dayawendaca dagiti parsua
Jesusmi a napno iti gracia
Sica’t biagmi ken liwliwa
Bendicionannacami cadi Ama

Added by

Administrator

SHARE

Your email address will not be published. Required fields are marked *

ADVERTISEMENT