LYRIC

ITULOYCO’T MAKIPAGNA

Adda ragsac pusoc inted ni Jesusco
Idi inawatco a Mannubot
Adda talna’t pusoc icantac ayatna
Ituloyco’t macipagna

Coro:
Ituloyco’t makipagna
Ingga’t maturposco ti dalanco
Diay gloria naraniag Jesus makitacto
Ituloyco’t makipagna

Awan cabutengco Jesus makitacto
Aywananna’t tunggal addang toy biag
Ket incarina pay gloria a nadayag
Ituloyco’t makipagna

Sao’t Dios cunana dalan balitocda
O anian a nagpintas ti raniagna
Inton dumtengac diay icantac ballaigi
Ta ni Jesus inayatnac

Added by

Administrator

SHARE

Your email address will not be published. Required fields are marked *

ADVERTISEMENT