LYRIC

KABATAAN

Adtoycam nga kabataan
Naayat nga umay paidalan
Ta cayatmi nga maamoan
Kinasirib a nailangitan

Adtoycam nga agtutubo
Napinget nga agservi ti Apo
Tapno isacnap ti evangelio
Ket bumileg, agranaigtayo
Babaen ti tulong ti Espiritu Santo
Dana ni Cristo masurottayo

Coro:
Kabataan agriingca
Timudem ti aweng ti campana
Ta ti Apo agururayen kenca
Agsaganaca, agservica kencuana

Kabataan isu’t namnama
Dagiti dipay immawat kencuana
Ta ti silaw maipamatmat
No ti silaw incam inawat

No gloria ti calcalicaguman
Sanicua ti lubong inca idian
Ta manasanas ken agrupsada
Awanton ti inca magunguna
Dagiti banbanag a nailangitan
Mataginayon calpasan daytoy a biag

Added by

Administrator

SHARE

Your email address will not be published. Required fields are marked *

ADVERTISEMENT