LYRIC

NAPATEG A GAMENG

Alaman a cabsat aganusca iti rigat
A mangipanayag iti naumbag a gasat
Tapno ti Dios Apo umay kenca mangal-alwad
Itednanto’t maiparbeng a balangat

Ta dagiti annac a naawis ken napili
Isu ti ulidan ti sursuro a nasudi
Kinapacumbaba, kinatacneng ken kinabileg
Mailucatan ti nadiosan a palimed

Iti kinasukir, kinasadut ken agbain
Ti mangipatpatuloy ti inawatna a bilin
Iti Dios ti langit ipalubosnanto laeng
Nga aginggana’t pangngeddengna ti dumteng

Awan ti umuna a babawi ngem maudi
Dagiti gapuanan ken maudi agdepende
Inton panungpalan maammuanto daydiay madi
Tumaodton ti ladingit ken babawi

Ala intay ngarud cacabsatco
Agawaan dagiti sursuro ti nalpas nga intay naawatan
Ta nupay nalap-it adu cadatay
Ni Apo Dios isunto ti mangan-anay

Added by

Administrator

SHARE

Your email address will not be published. Required fields are marked *

ADVERTISEMENT