LYRIC

NATARNAW A PAMMATI

(Tune: Nabayagen Biagco nga Dita Nagkita)
Natarnaw a pammati ti innac ibati
Ta isu ti icutan dagiti mamati
Ta isu ti rumbeng nga icawes ti tao
Ta ti tiempona itan agsalucagtayo

Adda maysa nga aldaw nga dicay am-ammo
Sumarungcar ti Apo dita nay sibayyo
Ti aldaw ken rabii wenno agsapanto
Ta umaynanto burasen bukel nga intukityo

Dicay ngarud agatactac ket allingagenyo
Ti timec ti Apo Espiritu Santo
Ta itan umayen ket urnungennatayo
Ti maymaysa nga timec agsalucagtayo

Ti naraniag a trono gloria iti Apo
A pagtalinaeddan dagiti carnero
Agawaantay ngarud ket agservitayo
Ti dayag ken parabur nga lac-amentayo

Added by

Administrator

SHARE

Your email address will not be published. Required fields are marked *

ADVERTISEMENT