LYRIC

NO CUMITAAC TI CRUZ

No cumitaac ti cruz
A nacatayan ni Jesus
Casla adda amin caniac
Imbag nga awan pumadpad

Kitaen ti im-imana
Ti ulo ken sacsacana
Anian nagdackel ti ayatna
Gapu caniac pinailansa

Uray pay sangalubungan
Ti cucua cabucbucudan
Dinto pay macagatad
Pateg inna pinangsubbot

No mamati ti tao ti Dios
Umay kenca ni Jesus
Agtaeng kenca ti gloria
Isu’t taeng ti kinapudno

Added by

Administrator

SHARE

Your email address will not be published. Required fields are marked *

ADVERTISEMENT