LYRIC

NO MAN PAY SAAN A TATTA

No man pay saan a tatta
Ti panawen a para kenca
Dica agsarday nga agdawat ken Ama

Dica pucawen ti namnama
Ta ickismo dengdenggenna
Dica maupay agtultuloyca latta

Coro:
Ditoy lubong nariribuc unay
Cabinbinnuyogna ni liday
Panagtutuoc ken adu nga up-upay

Rigrigat a casta unay
Pannuboc ken sensennaay
Ngem ti Dios adda laeng a bumaybayabay

Bay-am dagiti managdacdackes
Cabusor da ti nalinteg
Ta ti Dios cucuana’t pammales

No pinalapal daca iti bato
Susuoten da lang ta lintegmo
Palapalem met ti tinapay cas pammalesmo

Punasem adu a luluam
Ti Apo Dios ti pangicamangam
Kencuana mapucaw amin a problemam

Ayatem padam a tao
Dimo cad ipa-idam
Tapnon ti Dios dinacanto met baybay-an

Added by

Administrator

SHARE

Your email address will not be published. Required fields are marked *

ADVERTISEMENT