LYRIC

O ESPIRITU DIOS A MANGIDALAN

O Espiritu Dios a mangidalan
Espirituca nga mangted ti cappia
Tapno pudno a msurotdaca
Dagiti annac nga agsursuro

Ti bilin ti Dios agpaut nga agnanayon
Ta isu’t carina a mapagtalcan
Nga tungpalen ti tao a panursuruan
Ta managanan annac nga napagungar

Ti linteg ti Dios pudno nga umay mangaywan
Ta isu’t carim nga intay pagmaymaysaan
Tapno awatentay nga’d a pudpudno
Ti linteg ti Dios incarina

Added by

Administrator

SHARE

Your email address will not be published. Required fields are marked *

ADVERTISEMENT