LYRIC

O NAAYAT NGA AGSURSURO

O naayat nga agsursuro
Ti linteg ti Dios a napudpudno
Itaclintayo ken Jesu-Cristo
Ti amin a pagduaduaantayo

Agpacumbabatayo ngarud
Ti Mannacabalin nga ima ti Dios
Ta dimtengen ti tiempotayo ken Jesus
A mangipakita ti parabur ti Dios

Ti agtarigagay nga agayat ti biag
Panawanna’t dakes, surutenna’t naimbag
Dina pagdanagan ti nabara a rigrigat
Ta ti agsagaba awatenna ti biag

Ta incari ti Espiritu ni Jesus
Nga ti umawag ti ruangan iluctanna
Ta ti agsagaba, kinalinteg ayatenna
Sagut a di mabubus lac-amenna

Added by

Administrator

SHARE

Your email address will not be published. Required fields are marked *

ADVERTISEMENT