LYRIC

OPERASION 1

O Ama a nailangitan
Iccanacami ti dackel a badang
Tapno dagiti paraburmo a nadiosan
Incam cad ida malac-am

Coro:
Bendicionam cadin O Ama
Toy aramidenmi ita
Tapno masurotanmi ti dalan
Ti operasion/panangagas a nadiosan

Racrakem cadin O Apo
Ti nasakit daytoy nga anacmo
Ta caasi met nga aglac-am
Iti tuoc ken carigatan

No ti tao nga awan pammatina
Narigat laeng ti malac-amna
Cas ti cayo nga saan nga agbunga
Mapucan ta casta’t rebbengna

Awan mabalinmi Apo
No awan laeng iti tulongmo
Ngem dacdackel ti panangnamnamami
Iti ayatmo ken caasi

Dacayo a naimbag nga Espiritus
A babaonen ti Apo
Tulunganyo nga lumapsut ti sakitna
A bunga ti basolna

Added by

Administrator

SHARE

Your email address will not be published. Required fields are marked *

ADVERTISEMENT