LYRIC

PAMMACADA

Agyamancami kenca O Dios nga Apomi
Ta nalpasmin ti naited nga obrasmi
Agyamancam met kenca O Dios Anac
Ken ti Espiritu Santo a managayat

Adtoy ngarud ita nga idatonmi ti incam panagyaman
Ta innicannacam ti naananay a biag ken ti met pigsami
Ket dinacam coma a baybay-an nga inda sulisogen
Ket ti bendicionmo salacnibmi iti amin a pagpeggadan

Idayawdaca O Dios a Namarsua
Iti langit ken ditoy daga
Itan-ocdaca O Espiritu Santo
Nga umay cadacam mangliwliwa, Amen

Added by

Administrator

SHARE

Your email address will not be published. Required fields are marked *

ADVERTISEMENT