LYRIC

PAMMATI A CUNCUNADA

Pammati a cuncunada
Isu’t mangted ti talna
Mangted pay ti gin-awa
Ken ragsac ti pamilya

Gapuna iccatenna
Ti ugali nga immun-una
Ipasdecna’t maicadua
Ti biagtay pabaroenna

Coro:
Datay a nasilawan
Datay coma’t ulidan
Cadagiti mayaw-awan
Tapno maammoanda’t dalan

Ta isu’t kinariantayo
Iti sango iti Apo
Nga intay isursuro
Evangelio ti Apo

Isu nga umagawatayo
Nga sumacdo ti parabur
Ta adda pay ti tiempo
Nga aldaw cadatayo

Ni Jesus kinunana
Siac ti Alpha ken Omega
Ti aldaw idi ken ita
Agnanayon nga awan inggana

Added by

Administrator

SHARE

Your email address will not be published. Required fields are marked *

ADVERTISEMENT