LYRIC

PANAGBABAWI

Amangan a nagdackel ti ayatna
Ti Dios Apo a Namarsua
Ta dagiti tao a pinarsuana
Dina laeng insina ti bendicionna

Coro:
Diac ngarud itan matucod
Ti dackel a caasi ti Dios
Ta dagiti amin a kinakillo
Masupapacan ti kinadalus

Anian a panaggiddiat ti biag
Ti tao a di mangipangag
Agbalin a cas Judas
A nayaw-awan iti lawag

Madama ita nga umaw-awag
Ti sursuro a mangbitibit
Kitaen ket dicay agladingit
Ta amangan no incayto maidalit

Agnanayon nga agwarnac
Ti ayat ti Dios a puon ti imbag
Sica laeng ti puon ti babac
No dica italec ti inna panagayat

Gapuna nadalus ti imbatina
Cadagiti amin a parsua
Rebbengyo a patien coma
Inggna’t biag nga awan inggana

Added by

Administrator

SHARE

Your email address will not be published. Required fields are marked *

ADVERTISEMENT