LYRIC

PANAGYAMANMI

Panagyamanmi O Apo Jesus
Ti panangpilim cadacam amin
Nga agcacabsat cas adipenmo
Ken agdaydayaw ti Espiritum

O Apo Jesus sica’t camangmi
A paidalan ti espiritum
Mangipacaammo ti kinapudno
A pacasalbaran dagiti tao

Pannacabalinmi ti Espiritu Santo
A mangidalan cadagiti tao
Tapno masurot ti dalan a pudno
A pagtungpalan ti agayat kenca

Panagmaymaysami isu’t lintegmi
A mangted pigsa ti pannagnami
A pacagun-odan ti biag a natalna
O Aleluya madaydayawca (2x)

Added by

Administrator

SHARE

Your email address will not be published. Required fields are marked *

ADVERTISEMENT