LYRIC

PUON TI UBAS

(Tune: Maala-ala Mo Kaya)
Ti Dios ti puon ti ubas
Ket datayo ti santac
Santac a mangted ti biag
Agbunga ken agiwaras

No santacca ti cunam
Rebbengmo ti agtungpal
Parabur imutectecam
Aramidem ket icarigatam

No awan ti aramidmo
Ti imatang ti Apo
Mapucawca a pudno
Cas bulong a magango

No cayatmo’t mairaman
Nga agnaed ti pagarian
Rebbengmo ti agtungpal
Ken Ama a nailangitan

Added by

Administrator

SHARE

Your email address will not be published. Required fields are marked *

ADVERTISEMENT