LYRIC

SACLUPAN

O Espiritu a cangatoan
Lawagca a caraniagan
Silaw ken ayat ditoy law-ang
Sabsabong ti casiriban

Coro:
Saclupannacami ta payacmo
Payac ti napagteg nga ayatmo
Paglawagem daytoy pusoc
A nagarinsaedan ti kinadakesco

Sica’t mangyawat iti rangcap
Cayarigam ti apuy a simmilap
Nakem ti Ama managparangcap
Tapno malawagan iti sapasap

Arinaarmo ti di mabilang
Espiritus a catulungan
Nga managparabur a di agsarday
Nakem ti Dios a cangrunaan

Iti raniag dagiti bituen
Casta met ti init no aglawagen
Linnaaw ti inda in-inumen
Gracia ti langit ti inda lac-amen

Naitukit ti daytoy a law-ang
Iti raniag ti napateg a panagdungngo
Casiriban ti inwarwarismo
Cadagiti nadalus a caasping ta pusom

Linucatam ti casipngetan
Ti dagup ti amin a pinarsuam
Pinapanawmo amin a cadacsan
Gapu’t ayatmo a di agsarday

Added by

Administrator

SHARE

Your email address will not be published. Required fields are marked *

ADVERTISEMENT