LYRIC

SANGCARAYRAYAN

Sangcarayrayan nga Apo
Nga awan pumada ti lawagmo
Ti pigsa awan met capadpadmo
No aramidem ti nacascasdaaw

Ipangngaasim man a luctan
Ti ricnami a nasipngetan
Dagiti macalinged a cadacsan
Iccatem man ida a maminpinsan

Tapno makitami ti dalanmo
A dalan ti Espiritusmo
Tapno masay-upmi ti banglo
Ti ayat ken asim coma Apo

Ipul-oymo man ti napigsa nga agas
Cadacami nga umar-ararw
Pagtaudem man ti mangyeg
Ti agas nga aggapu’t langit

Umayca nga’d agdisso cadacami
A cas layap ti ul-ulomi
Tapno malissian ti cadacsanmi
Aramidem man no rumbeng O Diosmi

Added by

Administrator

SHARE

Your email address will not be published. Required fields are marked *

ADVERTISEMENT