LYRIC

SANTA BIBLIA

Santa Biblia a nadiosan
Gamengmi nga icutan
Sica’t incam pacasaracan
Ti biag a nacristianoan

Santa Biblia ti pacaadalan
Biag ni Jesus a naayat
Iturong, idalannacam
Ti nalawag a pagnaan

No sulisog cadacam ti dumteng
Dacam cad ti liwliwaem
Pammatimi ti incam itaclin
A kiredmi ken talged

Santa Biblia ti pacasaracan
Ti ragsac nga nagpaiduma
O napateg nga Santa Biblia
Idalannacam ngarud ita

Added by

Administrator

SHARE

Your email address will not be published. Required fields are marked *

ADVERTISEMENT