LYRIC

TALIPATIA 2

O Amami a nailangitan
Itedmo man ta pammacawan
Cadagiti annacmo a nasecnan
A balud ti carigatan

Coro:
O Apomi ipaaymo man
Ta ayatmo ken pammacawan
Ti sagrado nga agas ipaw-itmo man
Tapno darasda a maimbagan

Ti sakit bunga ti lintegmo
No di maalluadan ti keddengmo
Ket paimbagenna ti tao
Ta agriing kenca O Diosmi

Ti fluedos ti biag nga adda
Ditoy lubong a naisagana
Maibucbuc coma a maminpinsan
Diosmi tapno maisalacan

Added by

Administrator

SHARE

Your email address will not be published. Required fields are marked *

ADVERTISEMENT