LYRIC

TI BIAG MAIYARIG TI ROOT

Ti biag maiyarig ti root
Agraman sabongna, nalangto, nalasbang
A no umay ti pudot ti init
Ti ruot malanit, sabongna met maregreg

Coro:
Casta ti biag ditoy daga
Nupay nasalun-at napno’t kinabacnang
A no umay ti pudot ni nadawel a patay
Biag ken kinadaegna indanton makeltay

Ti biag nupay nasanicua
Di rumbeng a pagpalpalangguad
Ta ti cucua mapucaw no keddeng ti langit
Indanton mapucaw a cas asuc a tumayab

Ti biag nupay napnoan rang-ay
Ken sirib nagcawes ti turay
Awan talgedna no umay ni patay
Ti Dios inkeddengna nga indanton makeltay

Added by

Administrator

SHARE

Your email address will not be published. Required fields are marked *

ADVERTISEMENT