LYRIC

TI TAO UMALIS TI BIAG

Ti tao umalis ti biag
No dumteng ti panagungar
Ti nadiosan a sursuro
Nga isungsung ni Apo Jesus
Apo Jesus nga anac ti Dios

Dagiti nairut a cawar
A mangbalud ti tao
Agbalinda a gloria
A manglawag ditoy lubong

Cas init ti silaw
Nga ayan dagiti naayat
Toy lubong nababa nga ayan
Dagiti saan nga agdaydayaw

Agpaminsantay amin
A biruken ni Apo Jesus
Daytoy a taga daga
Ta nawarwartay a balud

Balud ti basol, balud ti pannacaadipen
Gun-odentay ti waya-waya (2x)
Dita ti intay pagpapadaan

Added by

Administrator

SHARE

Your email address will not be published. Required fields are marked *

ADVERTISEMENT