LYRIC

UMAWAGCAMI APO NGA DIOS

Umawagcami Apo nga Dios
Bileg ti pannacabalinmo
Nga mangted silaw ditoy a disso
Mangngaasica O Apo Jesus

Dawatenmi kenca Apo
Angeles ken kerubines mo
A salacnibmi nga mangatipa
Cadagiti pacaranggasanmi

Raniagam cadin O Apomi
Iti aglawlaw daytoy nga ayanmi
Tapnon mapengdan ti mangdadael
Ti ulimec ken ti urnosmi

Iti bendicion itdem Diosmi
Cadacam a managbuteng kenca
Ken agdaydayaw ti kinapudno
Ti Dios Ama nga nailangitan

Added by

Administrator

SHARE

Your email address will not be published. Required fields are marked *

ADVERTISEMENT