LYRIC

MAID KA IS-ISUNA

Maid ka is-isuna (2x)
Kabunyan ka ed daya tet ewa ka
Pinarsuam nan batawa yan nan naming ay wada
Kabunyan ka ed daya tet ewa ka

Maid ka is-isuna (2x)
Nan basol da Adan ken Eva
Kanen da et matay da, ngem awnit matago da
No bilin ni Kabunyan tungpalen da

Nan baybay madmadalem tindok de genedwa da
Nan daan ginungdang da Esraelitas
Egiptos in munod da, nandanon maabot da
Soldados ni Faraon mappusan da

Maid ka is-isuna (2x)
Inbaon na si Kristo ay anak na
Nin rigat sinagaba esnan krus pinatey da
Et basol yo basol ko ay kanan da

Maid ka is-isuna (2x)
Wada nan baey ay sagana
Perlas pay nan ruangan na, balitoc na uneg na
No kayat mo umali min singpet ka

Added by

Administrator

SHARE

 1. derlyn

  September 25, 2017 at 10:00 pm

  Maraming salamat po sa pag upload ng mga song lyrics mga hrmana/hrmanos.
  Nais ko lamang pong ipabatid na hindi po Kapampangan ito kundi Kankana-ey.
  To God be the Glory!

  • Administrator

   October 30, 2017 at 6:07 am

   Magandang araw po Hmna. Salamat po sa pagbisita! Ako po ay nagpapaumanhin sa maling pagklasipika, ito po ay naayos na.

Your email address will not be published. Required fields are marked *

ADVERTISEMENT