LYRIC

Ti panagayat ti pada a tao
Isu ti gameng a kababacnangan
Nga ikawes dagiti pasursurwan
Ta Isu’t dalan a mangisalakan

Chorus:
Ta ti ayat isu ti cadackelan
Parabur ti Dios A Mangidalan
Dagiti Manungpal ti bilin ti Ama
Sagot a ndiosan dinto agpatingga

Maspol ngarud nga intay saraken
Iti ayat na awan idumduma na
Saa a naranggas awan apal na
Isu amin sagabaen na
Isu amin itured na

Agiinnanus ken agpipinnadagus tayo
Ta isu’t pudno a panagdidinnungngo
Ta ni Apo Dios paraburan na
Dagiti annac a napakakumbaba

Mataginayon coma kadatayo
Ti Pammati a napakumbaba
Ta ti Ama supapakan na
Ti aramid ti tunggal maysa

Repeat Chorus:

Added by

E.Alexios Obed

SHARE

Your email address will not be published. Required fields are marked *

ADVERTISEMENT

VIDEO

x