LYRIC

YAMAN KEN RAGSAC

Yaman ken ragsacmi Ama ti incam isabet
Ti Espiritu Santo dimteng a siraragsac
Ni Jesu-Cristo isu’t Maestro a mangipannayag
Wagas a nailangitan a panagbiag

Padapadatay nga agyaman
Ayatmo O Jesus a catan-ocan
Ti pammati ditay baybay-an
Aramid a naimbag isu’t pacaisalacanan

Ni Jesu-Cristo isu ti calsada ti biag
A pagnaan dagiti naayat nga agtungpal
Ket ti calasagtayo a sumrec ti ruangan
Bilin ti Espiritu cadagitoy nga aldaw

Ti Espiritu ti Dios nga imbaon ti Ama
Anus, ayat ken tured isu’t ibaclayna
Ket mamatitay coma nga saan nga agduadua
Tapno agbiagtayo ti biag a kinatalna

Added by

Administrator

SHARE

Your email address will not be published. Required fields are marked *

ADVERTISEMENT