LYRIC

DICAN TON LIPLIPATAN

Dikan ton liplipatan
Ni Jesus a naayat
A nangted kenca ti biag mo
Diay cruz ti calvario

Coro:
Gapu iti ayatna
Insalacannaca
Dikanton liplipatan agservi kencuana
Inggana’t panungpalan

No mariknam ti ayatna
Idi insalacannaca
Biag nga agnanayon
Iti incarina

Cadagiti agtulnog
Ti pagayatanna
Dicanton liplipatan
Ti agsubli kencuana
Inggana’t panungpalan

Added by

Administrator

SHARE

Your email address will not be published. Required fields are marked *

ADVERTISEMENT