LYRIC

DIOS AMA A NAILANGITAN

O Dios Ama a nailangitan
Dumteng cadacami ti pagariam
Ti pannacabalinmo saan a mabalbaliwan
Ti ayatmo cadacami isu’t magun-odan

Iti kinasantom nga imbatim ditoy daga inawat dagiti
Mammadtosmo
Inyawatmo a pamarbaro cadagiti amin a tattao
Maragsacan toy pusomi ti panagayatmi
Dalusam toy panunotmi ken liwliwaennacami

Added by

Administrator

SHARE

Your email address will not be published. Required fields are marked *

ADVERTISEMENT