LYRIC

GAPU TI AYATNA

Gapu ti ayatna
Ni Jesus nailansa
Natay, nagsagaba
Gapu caniac

Gapu’t basol a naruay
Ti Mannubbot immay
Nagtulong, nagtungpal
Gapu caniac

Coro:
Nacascasdaaw caniac
Asi’t Dois nasaracac
Ayatna’t di agressat
Wen ayatennac

Calvario naminsan
Ti Apo nangidalan
Nagbayad ti utang
Gapu caniac

Isu diay cruz ket natay
Nagsagaba’t naruay
Isu nauy-uyaw
Gapu caniac

Awan dacdackel nga ayat
Basol di masarac
Ken Jesus naayat
Gapu caniac

Itan isu’t caduac
Ket napateg caniac
Gayyem a naayat
Gapu caniac

Added by

Administrator

SHARE

Your email address will not be published. Required fields are marked *

ADVERTISEMENT