LYRIC

O DACAY NGA AYWAN

O dacay nga aywan
Ti langit nasam-it a caraniagan
A sumrec iti coral a pacataracnan
Agpardascayo a manungpal
Iti bilbilin nga innac inwayang

Coro:
Ta iti pastor mailasinna ti timec dagiti carnerosna
Ammona ti dagup ken bilang ti dutdutna
Ammona ti rummuar ken umuneg ti coralna
Nga mapan ti ubbog ti sabali’t paginumanna

O dacay nga aywan laglagipenyo man
Di sao ni Cristo nga inna inwayang
Nga ti magna ti sabali a dalan
Isu’t managan tulisan ken mannanacaw

O annac incay agtungpal
Iti bilbilin nga inna inwayang
Dicay a gapaden ti pammati a parparawpaw
Agtalinaedcayo aginggana’t panugpalan

Added by

Administrator

SHARE

Your email address will not be published. Required fields are marked *

ADVERTISEMENT