LYRIC

O DIOS AMA A NADUNGNGO KEN NAASI

O Dios Ama a nadungngo ken naasi
Kenca Ama agyamancami
Ta impaaymo ti pia ken salun-atmi
Bayat ti lawasna sica’t calasagmi (2x)

Idaydayawdaca a di agsarday
Ta sica ti Ama a catan-ocan (2x)
Kenca Ama incam agyaman
Ta impaaymo ti biagmi a naananay (2x)

Itan O Ama agrucnoycami kenca
Dacami man ti bendicionam ita
Toy cararuami pennekem iti gracia
Tapno agnanayon agbiagcami coma (2x)

Dagita matam a manangngaasi
Italliawmo man cadi cadacami (2x)
Tapno maragsacan toy pusomi
Bayat ti panagbiagmi sica’t liwliwami (2x)

Added by

Administrator

SHARE

Your email address will not be published. Required fields are marked *

ADVERTISEMENT