LYRIC

PANACANASANAS

Cacabsatco intay cad kitaen
Ti panacanasanastay a nacabutbuteng
Ta ti pannacadadael intay lac-amen
Gapu’t aramidtayo a saan maiparbeng

Ta ammuenyo cacabsat ti nangnangruna
A pacaislacanan ti biagtayo itatta
Isu dagiti panagcocontra
Nga awan cadatayon ti mayat nga agpacumbaba

Ta ti ngamin intay malipatan
Ti aramid nga naincacabsatan
Gapu laeng ti biag naimmateryalan
Nga isu’t mangdadael ti biagtay sangalubungan

Coro:
Ngarud itan ti intay panagriing
Ta adda ni Apo Jesus nga umay mangted
Cadagiti wayawaya/warning
Umaynatayo cacabsat pagsaganaen
Itan asidegen ti didigra nacabutbuteng

Isu’t gapuna ditay itungtungcua
Cacabsat tungpalem ti inca ibagbaga
Ta awan met sabali nga igun-guna
No di ti panagsingsingpet, panagtacneng, panagpacumbaba

Added by

Administrator

SHARE

Your email address will not be published. Required fields are marked *

ADVERTISEMENT