LYRIC

PARABUR KEN TALNA

Parabur ken talna ti agtalinaed
Cadatay amin a parsua
Agbibinnalacadtay nga agmaymaysa
Cas ti anac ken ti ama nagmaymaysada

Agmaymaysacay coma amin
Nga agtungpal ti nasantuan a bilbilin
Ta umawatcayto ti talunggading
Nga ited ti Dios a Mannacabalin

Nagsat dagiti parsua
A di maupay ti nacnakemda
Ta lac-amendanto ti gracia
Ken biag nga awan patinggana

Agmaymaysacay coma nga awan patinggana
Ta isu’t ibilbilinna cadagiti amin a parsua
Cas cadagiti sasanto ken sasanta
Tinungpalda dagiti bilbilinna

Asintopay dagiti parsua a maupay ti nacnakemda
Ta apitendanto ti dusa
Ta casta ti carbenganna a lac-amenda
Dagiti maupay ti nacnakemda

Added by

Administrator

SHARE

Your email address will not be published. Required fields are marked *

ADVERTISEMENT