LYRIC

SABONG TI SARON

Adda napintas unay a sabong
A managan sabong ti saron
Di agsarday nga agayamuom
Ket saom sam-it dita pusom

Coro:
O napateg unay a sabong
Banglom man ti agayamuom
O cantaannaca daytoy pusoc
Nabanglo a sabong ti saron

No umay ti suot nga nagcaadu
Ken sulisog a mangiculbo
No say-upem toy sabong ti saron
Dica mailas-ud iti basol

Adu’t macasarac itoy a sabong
Ket maagasanna ta pusom
Ada vertudna a napaypayso
Itedna’t biag nga agnnanayon

Isu’t mangted talna ken ragsac
Ken balsam ti ungto ti biag
No itoy a sabong ti masarac
Awan papaay toy kararua

Agawaam cabsat nga managbasol
A sapulen daytoy a sabong
Amangan no ricpan ti Dios Apo
Ti ruangan dayta Hardin ti Dios

Daytoy a sabong isu ni Jesus
Evangelio na’t agayamuom
Itan ta adda pay ti tiempo
Agbabawica iti basol

Added by

Administrator

SHARE

Your email address will not be published. Required fields are marked *

ADVERTISEMENT