LYRIC

SANTIAGO 2

Pammati nga awan aramidna ippes natay dayta (2x)
Ania ngata’t magun-odan dagiti mamati
No dida ipasnec ti panagservi
Camaudiananna nga aldaw awatentayto ti asi
Ar-aramid a naimbag intay ipapati
Ania ngata (2x) magun-odan (2x) dagiti mamati

Ta adu dagiti agcuncuna a mamatida
Ngem ar-aramid a naimbag agcurangda
Nalawag a mabasatay iti nasantoan a biblia
Pammati nga awan ar-aramidna ippes natay dayta
Ania ngata (2x) pagbanagan (2x) daytoy cararua

No cunam ngarud gayyemco a namatica
Ngem aramid a naimbag agcurangda
No dayta laeng bibigmo nga isu’t agcuncuna
Pannacaisalacan saan nga umanay dayta

Uray matagicuam amin a kinabacnang
Asi ti Dios saan dayta a magatgatang
Ta datay amin maiparangarangtay idiay pangucoman
Ar-aramid tunggal maysa innanto sungbatan
Ania ngata (2x) pagbanagan (2x) inton panungpalan

Gapuna ngarud cabsatco agsalucagtayo
Ta ammotay nga asidegen ti tiempo
Intay nga’d agsagana manipud ita a canito
Viva (2x) Espiritista (2x) Alleluya
(Repeat 2nd stanza except last line)

…ippes natay dayta
…ippes natay dayta

Added by

Administrator

SHARE

Your email address will not be published. Required fields are marked *

ADVERTISEMENT