LYRIC

TI BALACAD NGA INAWATYO

Ti balacad nga inawatyo
Isu ti tungpalenyo
Pagnaedanyo dita pusoyo
Ta isu ti pangitukitanyo

Ti bilbilin nga incay inawat
Dita puspusoyo incay itatac
Icutanyo a di agressat
Ti nasantoan a balacad

Ti sumurot ti bilin ti Dios
Agtungpal a sitatallugod
Diyo ipangag ti sulisog
Ta casta’t nagdalanan ni Jesus

No umay cadacay ni sulisog
Ket innacayton itugot
Lagipenyo a di aggibus
Ti balacad ni Apo Jesus

No ni sulisog ket umayto
Nga umay mangballaibo
Diyo ipangag dicay icaso
Tapno gloria ti maragpatyo

Added by

Administrator

SHARE

Your email address will not be published. Required fields are marked *

ADVERTISEMENT